จัดอบรมทำแผนงานโครงการสโมสรนักศึกษาปี ๒๕๕๘ โดยสำนักบริหารกิจการนักศึกษา

สำนักบริหารกิจการนักศึกษาจัดอบรมทำแผนงานโครงการสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒

กิจกรรมโครงการจิตอาสาปันรักปันน้ำใจทาสีอาคารเรียนให้น้อง

สถาบันรัชต์ภาคย์ได้จัด กิจกรรมโครงการจิตอาสาปันรักปันน้ำใจทาสีอาคารเรียนให้น้อง ระหว่างวันที่ 21-22

โครงการปัจฉิมนิเทศ และปลูกจิตสำนึก นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประมวลภาพ โครงการปัจฉิมนิเทศ และปลูกจิตสำนึก นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2557