เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าว ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว จัดประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๓๐มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๔๕ น. – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล ชั้น ๑ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล                                          สถาบันรัชต์ภาคย์มอบหมายให้อาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ ทำหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการนักศึกษาเข้าร่วมประชุม

ภายในโครงการชมนิทรรศการการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ จัดโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ มูลนิธิรากแก้ว และมหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีเปิดโดย รศ.นพ.ปรีชา  สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนอธิการบดี

หัวข้อบรรยาย

๑) แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) และภาพรวมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา

๒) บทบาทของสถาบันการศึกษาและนิสิตนักศึกษาในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓) หลักคิด แนวคิด และกระบวนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔) อำเภอพุทธมณฑลกับการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ในภาคเกษตรและชนบท

๕) มหาวิทยาลัยมหิดลกับการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ในภาคการศึกษา

๖) ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษาโดยมูลนิธิรากแก้ว

ความเชื่อมโยงของ ๓ มูลนิธิในการทำงานร่วมกันคือ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ มูลนิธิรากแก้ว