สถาบันรัชต์ภาคย์ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๔๓ กันเกราเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถาบันรัชต์ภาคย์เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๔๓  “กันเกราเกมส์” รอบมหกรรม วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ ๘๕ ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ช่วงเวลา ๑๖.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. โดยการสนับสนุนส่งเสริมของอธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ ดร.ราชวิกรม  อาทิตย  เจริญรัชตต์ภาคย์

สถาบันรัชต์ภาคย์ส่งชนิดกีฬาเปตอง ประเภททีมหญิงคู่เข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือก โซนกรุงเทพมหานครคือ๑)นางสาวสร้อยฟ้า  ครองชีพ ๒)นางสาวนภัสสร  ภาชนะปรีดา

ทีมงานสถาบันรัชต์ภาคย์ เครือข่ายสถาบันรัชต์ภาคย์ ศิษย์เก่าสถาบันรัชต์ภาคย์ ดังนี้

หัวหน้าคณะนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน อาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ ( หน้าที่ อาจารย์ประจำ, หัวหน้าฝ่ายกีฬา,รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการนักศึกษา สถาบันรัชต์ภาคย์ )

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน คุณธันยนันท์  โภคาพัฒนเสถียร ( หน้าที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน, ผู้จัดการหอพักนักศึกษาหญิงสถาบันรัชต์ภาคย์ )

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นางสาวนิตยา อุ่นเรือน (ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ,เครือข่ายอาคารรัชต์ภาคย์)

เจ้าหน้าที่ คือ นายสุทธิโรจน์  โภคาพัฒนเสถียร ( หน้าที่ ประสานงานส่วนอธิการบดี )

ผู้สนับสนุน คุณอรุณี  คำภูษา ( เครือข่ายอาคารรัชต์ภาคย์ )