เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลาง

สำนักบริหารกิจการนักศึกษา โดยอาจารย์ธีรพงษ์ มณีโชติ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลาง เรื่อง อุดมศึกษาไทยเพื่อสร้างคนดีสู่แผ่นดิน : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุลชั้น๑อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยการสนับสนุนของอธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์  

ผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

อาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ  รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการนักศึกษา

นักศึกษาสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ สถาบันรัชต์ภาคย์ จำนวน  ๑๐ คน

๑) นายพงศธร  ลำเจียก            ชั้นปีที่ ๓         นายกสโมสรนักศึกษา

๒) นางสาวศุภมาศ  ภูทวี         ชั้นปีที่ ๓         อุปนายกสโมสรนักศึกษาคนที่ ๑

๓) นางสาวมณีรัตน์  พ้นภัย (ภูแสงสั่น)          ชั้นปีที่ ๓         เลขาธิการสโมสรนักศึกษา

๔) นางสาวภัทธิยา  ปรีชาเวช                          ชั้นปีที่ ๓         ฝ่ายการเงิน

๕) นางสาวจุฑารัตน์  สุกจำรัส                       ชั้นปีที่ ๓         ฝ่ายทะเบียน

๖) นายพงศ์ภัค  ส้มแก้ว           ชั้นปีที่ ๓         ฝ่ายอาคาร สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์

๗) นางสาวอรุณี  ข้องหลิม                              ชั้นปีที่ ๒         ฝ่ายพัสดุ

๘) นางสาวกิตญาพร  เฉลยไตร                       ชั้นปีที่ ๒         ฝ่ายพัสดุ

๙) นางสาวสุจิตรา  พันธ์สีมา                          ชั้นปีที่ ๒         ฝ่ายปฏิคม

๑๐) นางสาวสร้อยฟ้า  ครองชีพ                      ชั้นปีที่ ๒         ฝ่ายศิลปกรรม