เข้าร่วมโครงการทักษะชีวิต รวมพลังนิสิตนักศึกษาเอาชนะยาเสพติด

สำนักบริหารกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยการสนับสนุนของอธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ เมื่อวันที่ ๒๖และ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เข้าร่วมโครงการทักษะชีวิต รวมพลังนิสิตนักศึกษาเอาชนะยาเสพติด  ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้

อาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการนักศึกษา

นักศึกษาสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘

๑) นางสาวอรุณี  ข้องหลิม                   ชั้นปีที่ ๒         ฝ่ายพัสดุ

๒) นางสาวสร้อยฟ้า  ครองชีพ            ชั้นปีที่ ๒         ฝ่ายศิลปกรรม

๓) นางสาวธนัชชา  ประทุมสินธุ์        ชั้นปีที่ ๒         ฝ่ายปฏิคม