ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

สำนักบริหารกิจการนักศึกษาจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ช่วงเวลา ๑๓.๐๑ น. – ๑๖.๓๐ น. ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๑ อาคารทรงไทย อธิการบดีกล่าวต้อนรับและสาระประโยชน์กับนักศึกษา เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางบรรยายให้ความรู้ด้านยาเสพติดเรื่องสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน การสังเกตุ จดจำ วิธีปฏิเสธ และการป้องกันภัยยาเสพติด เชิญบุคลากรศูนย์อนันตชัยบรรยายการฝึกสมาธิเทคนิค T.M.   สำนักบริหารกิจการนักศึกษานำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา เสนอผลการปฏิบัติงานปีการศึกษา ๒๕๕๗ การส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมและความสำคัญของกิจกรรมนักศึกษา  นักศึกษาใหม่พบบุคลากรหรือผู้แทนคณะ ชมการแสดงระบำมณีศรีมันตรารัชต์ภาคย์โดยทีมงานศูนย์วัฒนธรรม          ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษารุ่นพี่ภาคปกติ นักศึกษาภาคสมทบ นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีคุณธันยนันท์ โภคาพัฒนเสถียรทำหน้าที่ผู้จัดการหอพักนักศึกษาหญิง และทีมงานสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ มาร่วมช่วยปฏิบัติงานวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เช่น รับลงทะเบียน ควบคุมเครื่องฉาย projector เชิญพานตราสัญลักษณ์สถาบันรัชต์ภาคย์  ส่วนต้อนรับ ส่งเทียนชนวน  

สำนักบริหารกิจการนักศึกษาโดยอาจารย์ธีรพงษ์ มณีโชติ สถาบันรัชตต์ภาคย์(สรภ) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากอธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งอยู่ในแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจำปี ๒๕๕๘ ของสำนักบริหารกิจการนักศึกษา

นายจามร  แซ่เฮ้อ สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ฝ่ายแม่บ้านดูแลความสะอาด นายเจริญชัย  เด่นยอดคีรีดำเนินการความพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง เครื่องเสียง  นายระพีพัฒน์  บุญกำจัด ช่วยถ่ายภาพ  นายรุ่งตะวัน  สะมะทอง ช่วยถ่ายภาพ  ฝ่ายกองทุนเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  นายสุทธิโรจน์  โภคาพัฒนเสถียรผู้ร่วมประสานงานกับสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง