ภาพข่าวโครงการสถาบันรัชต์ภาคย์สังคมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ ๔ “กีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ”

ฝ่ายกีฬา สังกัดสำนักบริหารกิจการนักศึกษา สถาบันรัชต์ภาคย์ จัดโครงการสถาบันรัชต์ภาคย์สังคมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ ๔ กีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ อธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ คือดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ ให้การสนับสนุนส่งเสริม

ทีมชนะ เลิศแต่ละประเภท ๑) ทีมหญิง ๓ คนชนะเลิศทีมชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ๒) ทีมชาย ๓ คนชนะเลิศทีมชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ๓) ทีมชาย ๒ คนชนะเลิศทีมสถาบันรัชต์ภาคย์ ๔) ทีมหญิง ๒ คนชนะเลิศทีมชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ๕) ทีมผสม ชาย ๑ คน หญิง ๑ คน ชนะเลิศทีมชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ชนะเลิศถ้วยกีฬาเปตองรวมคือทีมชุมชนรุ่งมณีพัฒนา

นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับเหรียญรางวัล กำหนดการแข่งขันวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๕๐น. – ๑๗.๓๐ น. เลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ฝ่ายจัดการแข่งขัน ประสานงาน วางแผนงาน จัดเตรียมสนาม กติกาการแข่งขันฝ่ายกีฬาสถาบันรัชต์ภาคย์โดยอาจารย์ธีรพงษ์ มณีโชติ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกีฬา