จัดเต้นแอโรบิคกีฬาเพื่อสุขภาพ

ฝ่ายกีฬาจัดเต้นแอโรบิคกีฬาเพื่อสุขภาพวันที่ ๓,๕,๗,๑๐,๑๒,๑๔,๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ช่วงเวลา ๑๗.๐๑ น. – ๑๘.๐๕ น. บริเวณลานปูนเอนกประสงค์หน้าอาคารทรงไทย จำนวน ๗ วัน โดยเชิญชาวสถาบันรัชต์ภาคย์และชาวสังคมชุมชนเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และ เด็ก เยาวชน ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถาบันรัชต์ภาคย์

ฝ่ายกีฬา สังกัดสำนักบริหารกิจการนักศึกษา สถาบันรัชตต์ภาคย์(สรภ) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นแม่ข่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพสถาบันอุดมศึกษากรุงเทพมหานครตะวันออกได้ดำเนินงานโครงการสถาบันรัชต์ภาคย์จัดเต้นแอโรบิคและฝึกโยคะกีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๒ ถึง ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ รวมจำนวน ๑๕ วัน จัดเต้นแอโรบิค ๗ วัน ฝึกโยคะ ๘ วัน