จัดอบรมทำแผนงานโครงการสโมสรนักศึกษาปี ๒๕๕๘ โดยสำนักบริหารกิจการนักศึกษา

สำนักบริหารกิจการนักศึกษาจัดอบรมทำแผนงานโครงการสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ช่วงเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. ห้อง ๒๒๗ A ชั้น ๒ อาคารสถาปัตยเวท ๒ บรรยายให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ แจ้งระเบียบสโมสรนักศึกษา แจ้งแนวทางการรับน้องใหม่ การทำแผนงาน การเขียนโครงการ วิทยากรผู้บรรยายอาจารย์ธีรพงษ์ มณีโชติ ผู้ช่วยวิทยากรคุณธันยนันท์  โภคาพัฒนเสถียร โดยเชิญทีมงานสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๑๗ คน เข้าร่วมโครงการ ทีมงานสโมสรนักศึกษามาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทีมสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๑๒ คน

สำนักบริหารกิจการนักศึกษาโดยอาจารย์ธีรพงษ์ มณีโชติ สถาบันรัชตต์ภาคย์(สรภ) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากอธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ จัดโครงการสำนักบริหารกิจการนักศึกษาจัดอบรมทำแผนงานโครงการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งอยู่ในแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจำปี ๒๕๕๘ ของสำนักบริหารกิจการนักศึกษา

รายชื่อและหน้าที่ทีมงานสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๑๗ คน ดังนี้

๑) นายพงศธร  ลำเจียก                             หน้าที่   นายกสโมสรนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๒) นางสาวศุภมาศ  ภูทวี                          หน้าที่   อุปนายกสโมสรนักศึกษาคนที่ ๑

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

๓) นางสาวมณีรัตน์  พ้นภัย (ภูแสงสั่น)      หน้าที่   เลขาธิการสโมสรนักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ

๔) นางสาวภัททิยา  ปรีชาเวช                    หน้าที่   ฝ่ายการเงิน

คณะบริหารธุรกิจ

๕) นางสาวดวงดาว  ฉลาดธัญกิจ                หน้าที่   ฝ่ายบัญชี

คณะบริหารธุรกิจ

๖) นางสาวอรุณี  ข้องหลิม                        หน้าที่   ฝ่ายพัสดุ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

๗) นางสาวกิตญาพร  เฉลยไตร                  หน้าที่   ฝ่ายพัสดุ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

๘) นายเกรียงไกร  วงษ์อุดม                      หน้าที่   ฝ่ายพิธีการและพิธีกร

คณะบริหารธุรกิจ

๙) นางสาววงศ์ศิริ  มั่นพุด             หน้าที่   ฝ่ายติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ

๑๐) นางสาวจุฑารัตน์  สุกจำรัส                  หน้าที่   ฝ่ายทะเบียน

คณะบริหารธุรกิจ

๑๑) นายพงศ์ภัค  ส้มแก้ว                          หน้าที่   ฝ่ายอาคาร สถานที่และโสตทัศนูปกรณ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๑๒) นางสาวธนัชชา  ประทุมสินธุ์ หน้าที่   ฝ่ายปฏิคม

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

๑๓) นางสาวสุจิตรา  พันธ์สีมา                  หน้าที่   ฝ่ายปฏิคม

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

๑๔) นางสาวอาณัฐญาภรณ์  เต่าโพรง         หน้าที่   ฝ่ายติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๑๕) นางสาวสร้อยฟ้า  ครองชีพ                 หน้าที่   ฝ่ายศิลปกรรม

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

๑๖) นางสาวนภัสสร  ภาชนะปรีดา            หน้าที่   ฝ่ายศิลปกรรม

คณะบริหารธุรกิจ

๑๗) นายเอกมล  ทองเฟื่อง                        หน้าที่   ฝ่ายติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ