ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยสำนักบริหารกิจการนักศึกษา

สถาบันรัชต์ภาคย์ โดยอธิการบดี ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ สนับสนุนส่งเสริมกิจการนักศึกษา ซึ่งสำนักบริหารกิจการนักศึกษาอาจารย์ธีรพงษ์ มณีโชติ ทำหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการนักศึกษา  จัดให้มีการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสโม สรนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีนักศึกษาชั้นปีที่ ๒,๓ และ ปีที่ ๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐประศาสนศาสตร์เข้าร่วมประชุม  จัดการประชุม ณ ห้อง ๒๒๗ A ชั้น ๒ อาคารสถาปัตยเวท ๒ (อาคารช้างคู่) เมื่อวันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๓.๓๐ น. เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคือคุณธันยนันท์  โภคาพัฒนเสถียร สังกัดฝ่ายการเงินและทำหน้าที่ผู้จัดการหอพักนักศึกษาหญิงสถาบันรัชต์ภาคย์ให้การสนับสนุนร่วมมือ ช่วยเหลืองานสถาบันรัชต์ภาคย์ทุกภาคส่วนโดยรวม  

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประกอบด้วย

นายกสโมสรนักศึกษา                                     นางสาวอรุณี  ข้องหลิม

อุปนายกสโมสรนักศึกษาคนที่ ๑                     นางสาวกิตญาพร  เฉลยไตร

เลขาธิการสโมสรนักศึกษา                              นางสาวสุธาทิพย์  บุญพิภักดิ์

ฝ่ายการเงิน                                                     นางสาวณัฐมล  สีสัน

ฝ่ายบัญชี                                                        นางสาวกมลวรรณ  วิเลปะนะ

ฝ่ายพัสดุ                                                         นางสาวอภิชญา  ธงชัย

ฝ่ายพิธีการและพิธีกร                                       นางสาวอรุณี  ข้องหลิม

ฝ่ายติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์         นางสาวกิตญาพร  เฉลยไตร

ฝ่ายทะเบียน                                                     นางสาวฑิตยา  จันทร์คีรี

ฝ่ายอาคาร สถานที่และโสตทัศนูปกรณ์             นางสาวอินทิรา  ฮาดสม

ฝ่ายปฏิคม                                                        นางสาวดวงดาว  ฉลาดธัญกิจ

ฝ่ายติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล               นางสาวสร้อยฟ้า  ครองชีพ

ฝ่ายศิลปกรรม                                                  นางสาวนภัสสร  ภาชนะปรีดา

วาระการปฏิบัติงาน ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นไปตามระเบียบสถาบันรัชต์ภาคย์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาสถาบันรัชต์ภาคย์ พ.ศ. ๒๕๕๖