ประกาศเพิ่มช่องทางการชำระหนี้

ประกาศ

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 3/2558   เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ให้บริการในการรับชำระเงิน (เพิ่มเติม) จากผู้กู้ยืมเงินกองทุน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้กู้ยืมในการชำระหนี้คืนกองทุน ทั้งนี้        ผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระสามารถนำใบแจ้งหนี้จากผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมไปชำระหนี้กองทุน  กยศ. สำหรับยอดหนี้ที่ครบกำหนดชำระวันที่ 5 กรกฎาคม  2558   ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ซึ่งมีสาขาที่ให้บริการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้งหมด 9,300 สาขา

 ฝ่ายกองทุน

                                                                20 พ.ค.2558