ประกาศฝ่ายกองทุน

ประกาศ

ขอให้นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืม กองทุน กยศ. และ กองทุน กรอ. ทุกระดับชั้นปีการศึกษา เข้าร่วมปฐมนิเทศและรับการสัมภาษณ์ผู้กู้ยืม กองทุนกยศ.และกองทุน กรอ. ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (สัมภาษณ์ผู้กู้ยืมวันเดียวเท่านั้น)

ฝ่ายกองทุน

1  สิงหาคม 2558

02-08-2015