โครงการจิตอาสาปันรักปันน้ำใจสร้างลานกีฬาสู่ชุมชน

ฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืม กยศ. และกรอ. ร่วมกับนักศึกษาชมรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  จัดโครงการจิตอาสาปันรักปันน้ำใจสร้างลานกีฬาสู่ชุมชน  ณ บ้านหนองขาม หมู่ 10  ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์   ระหว่างวันที่ 1 – 2  กุมภาพันธ์  2559      โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุน กยศ. และกรอ. จำนวน  45 คน  อาจารย์และเจ้าหน้าที่  มี  5  คน   ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่ออาจารย์ และเจ้าหน้าที่

 1. อาจารย์ธีรพงษ์ มณีโชติ              ที่ปรึกษาโครงการ
 2. นายพงษ์เดช แซ่เฮ่อ                   คณะทำงาน
 3. นางสาวดรุณี หลังลีงู                    คณะทำงาน
 4. นางสาวทิพวรรณ เสนเชื้อ            คณะทำงาน
 5. นายอดิศักดิ์ ภาคี                         คณะทำงาน

รายชื่อสมาชิกชมรมกองทุนเงินให้กู้ยืม

 1. นางสาวภัททิยา ปรีชาเวช               ประธานชมรม
 2. นางสาววงค์ศิริ มั่นพุด                     รองประธานชมรม
 3. นางสาวศุภมาศ ภู่ทวี                       เลขานุการชมรม
 4. นางสาวสุกรรณิการ์ หงส์ร่อน           เหรัญญิกชมรม
 5. นางสาวมณีรัตน์ พ้นภัย                    ฝ่ายทะเบียน
 6. นางสาวพิมลพรรณ โฉมจันทร์         ฝ่ายทะเบียน
 7. นางสาวจุฑารัตน์ สุกจำรัส               ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 8. นางสาวอาณัฐญาภรณ์ เปรมเสถียร  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 9. นายพงศ์ภัค คำสภาพ                      ฝ่ายปฏิคม
 10. นายพงศธร ลำเจียก                        ฝ่ายพิธีกร/พิธีการ
 11. นายเกรียงไกร วงค์อุดม                   ฝ่ายพิธีกร/พิธีการ