ภาพข่าวโครงการสถาบันรัชต์ภาคย์สังคมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ ๔ “กีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ”

ฝ่ายกีฬา สังกัดสำนักบริหารกิจการนักศึกษา สถาบันรัชต์ภาคย์ จัดโครงการสถาบันรัชต์ภาคย์สังคมชุมชนสัมพัน