ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยสำนักบริหารกิจการนักศึกษา

สถาบันรัชต์ภาคย์ โดยอธิการบดี ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ สนับสนุนส่งเสริมกิจการนักศึกษา ซึ่ง