เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าว ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตน

ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยสำนักบริหารกิจการนักศึกษา

สถาบันรัชต์ภาคย์ โดยอธิการบดี ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ สนับสนุนส่งเสริมกิจการนักศึกษา ซึ่ง

โครงการจิตอาสาปันรักปันน้ำใจสร้างลานกีฬาสู่ชุมชน

ฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืม กยศ. และกรอ. ร่วมกับนักศึกษาชมรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  จัดโครงการ

เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลาง

สำนักบริหารกิจการนักศึกษา โดยอาจารย์ธีรพงษ์ มณีโชติ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่

เข้าร่วมโครงการทักษะชีวิต รวมพลังนิสิตนักศึกษาเอาชนะยาเสพติด

สำนักบริหารกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยการสนับสนุนของอธิการบดีสถาบันรัชต์ภา

จัดอบรมทำแผนงานโครงการสโมสรนักศึกษาปี ๒๕๕๘ โดยสำนักบริหารกิจการนักศึกษา

สำนักบริหารกิจการนักศึกษาจัดอบรมทำแผนงานโครงการสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒

กิจกรรมโครงการจิตอาสาปันรักปันน้ำใจทาสีอาคารเรียนให้น้อง

สถาบันรัชต์ภาคย์ได้จัด กิจกรรมโครงการจิตอาสาปันรักปันน้ำใจทาสีอาคารเรียนให้น้อง ระหว่างวันที่ 21-22