เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าว ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตน

ภาพข่าวโครงการสถาบันรัชต์ภาคย์สังคมชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ ๔ “กีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ”

ฝ่ายกีฬา สังกัดสำนักบริหารกิจการนักศึกษา สถาบันรัชต์ภาคย์ จัดโครงการสถาบันรัชต์ภาคย์สังคมชุมชนสัมพัน

ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยสำนักบริหารกิจการนักศึกษา

สถาบันรัชต์ภาคย์ โดยอธิการบดี ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ สนับสนุนส่งเสริมกิจการนักศึกษา ซึ่ง

ภาพข่าวการแข่งขันฟุตบอลรัชต์ภาคย์ซุปเปอร์ลีกคัพครั้งที่ ๑๑ ศุกร์ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙

ฝ่ายกีฬา โดยอาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ หัวหน้าฝ่ายกีฬา จัดการแข่งขันฟุตบอลรัชต์ภาคย์ลีกคัพครั้งที่ ๑๑ ว

โครงการจิตอาสาปันรักปันน้ำใจสร้างลานกีฬาสู่ชุมชน

ฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืม กยศ. และกรอ. ร่วมกับนักศึกษาชมรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  จัดโครงการ

สถาบันรัชต์ภาคย์ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๔๓ กันเกราเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถาบันรัชต์ภาคย์เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๔๓  “กันเกราเกมส์” รอ

เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลาง

สำนักบริหารกิจการนักศึกษา โดยอาจารย์ธีรพงษ์ มณีโชติ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่

เข้าร่วมโครงการทักษะชีวิต รวมพลังนิสิตนักศึกษาเอาชนะยาเสพติด

สำนักบริหารกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยการสนับสนุนของอธิการบดีสถาบันรัชต์ภา