10689650_609098152532122_3958355343416241633_n

โครงการปัจฉิมนิเทศ และปลูกจิตสำนึก นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประมวลภาพ โครงการปัจฉิมนิเทศ และปลูกจิตสำนึก

นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2557

ณ ห้องประชุมใหญ่  อาคารทรงไทย

วันที่  19  ตุลาคม  2557

ฝ่ายกองทุน   สถาบันรัชต์ภาคย์