โครงการจิตอาสาปันรักปันน้ำใจสร้างลานกีฬาสู่ชุมชน

ฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืม กยศ. และกรอ. ร่วมกับนักศึกษาชมรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  จัดโครงการ

ประกาศฝ่ายกองทุน

ประกาศ ขอให้นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืม กองทุน กยศ. และ กองทุน กรอ. ทุกระดับชั้นปีการศึกษา เข้าร่วมปฐมน

ประกาศเพิ่มช่องทางการชำระหนี้

ประกาศ ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 3/2558   เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558

โครงการปัจฉิมนิเทศ และปลูกจิตสำนึก นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประมวลภาพ โครงการปัจฉิมนิเทศ และปลูกจิตสำนึก นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2557