1467335292967 - Copy

เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าว ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตน